پیش ثبت نام فوری مدرسه

پیش ثبت نام فوری مدرسه

در حال بروز رسانی پیش ثبت نام مدارس

دبستان دخترانه دانش جاوید

پیش ثبت نام
تمام پایه ها مدت محدود
 • مدرسه هوشمند
 • کلاس های آنلاین مجازی
 • کلاس استاندارد۲۰ نفر

دبستان دخترانه آسمان علم

پیش ثبت نام
تمام پایه ها مدت محدود
 • مدرسه هوشمند
 • کلاس های آنلاین مجازی
 • کلاس استاندارد۲۰ نفر

مدارس مهر اندیشه

پیش ثبت نام
تمام پایه ها مدت محدود
 • مدرسه هوشمند
 • کلاس های آنلاین مجازی
 • کلاس استاندارد۲۰ نفر

دبستان پسرانه اندیشمندان پیشرو

پیش ثبت نام
تمام پایه ها مدت محدود
 • مدرسه هوشمند
 • کلاس های آنلاین مجازی
 • کلاس استاندارد۲۰ نفر

دبستان پسرانه ذهن خلاق

پیش ثبت نام
تمام پایه ها مدت محدود
 • مدرسه هوشمند
 • کلاس های آنلاین مجازی
 • کلاس استاندارد۲۰ نفر

دبستان نسل انتظار

پیش ثبت نام
تمام پایه ها مدت محدود
 • مدرسه هوشمند
 • کلاس های آنلاین مجازی
 • کلاس استاندارد۲۰ نفر
ثبت نام فوری

دبستان دخترانه شهید برومند

پیش ثبت نام
تمام پایه ها مدت محدود
 • مدرسه هوشمند
 • کلاس های آنلاین مجازی
 • کلاس استاندارد۲۰ نفر

دبیرستان دوره اول معارف شهید مطهری

پیش ثبت نام
تمام پایه ها مدت محدود
 • مدرسه هوشمند
 • کلاس های آنلاین مجازی
 • کلاس استاندارد۲۰ نفر

هنرستان پسرانه رسانه سروش

پیش ثبت نام
تمام پایه ها مدت محدود
 • مدرسه هوشمند
 • کلاس های آنلاین مجازی
 • کلاس استاندارد۲۰ نفر
ثبت نام فوری

دبستان دخترانه پروفسورمیرزاخانی

پیش ثبت نام
تمام پایه ها مدت محدود
 • مدرسه هوشمند
 • کلاس های آنلاین مجازی
 • کلاس استاندارد۲۰ نفر

مرکز آموزش از راه دور

پروفسور میرزاخانی
تمام پایه ها مدت محدود
 • مدرسه هوشمند
 • کلاس های آنلاین مجازی
 • کلاس استاندارد۲۰ نفر

دبستان پروین اعتصامی

پیش ثبت نام
تمام پایه ها مدت محدود
 • مدرسه هوشمند
 • کلاس های آنلاین مجازی
 • کلاس استاندارد۲۰ نفر

دبیرستان عرشیان توس

دبیرستان دخترانه دوره اول
تمام پایه ها مدت محدود
 • مدرسه هوشمند
 • کلاس های آنلاین مجازی
 • کلاس استاندارد۲۰ نفر

دبستان عرشیان توس

پیش دبستانی و دبستان
تمام پایه ها مدت محدود
 • مدرسه هوشمند
 • کلاس های آنلاین مجازی
 • کلاس استاندارد۲۰ نفر

در حال بروز رسانس

پیش ثبت نام
تمام پایه ها مدت محدود
 • مدرسه هوشمند
 • کلاس های آنلاین مجازی
 • کلاس استاندارد۲۰ نفر