پیش ثبت نام فوری مدرسه

پیش ثبت نام فوری مدرسه

در حال بروز رسانی پیش ثبت نام مدارس

دبستان دخترانه دانش جاوید

پیش ثبت نام
تمام پایه ها مدت محدود
 • مدرسه هوشمند
 • کلاس های آنلاین مجازی
 • کلاس استاندارد۲۰ نفر

دبستان دخترانه آسمان علم

پیش ثبت نام
تمام پایه ها مدت محدود
 • مدرسه هوشمند
 • کلاس های آنلاین مجازی
 • کلاس استاندارد۲۰ نفر

مدارس مهر اندیشه

پیش ثبت نام
تمام پایه ها مدت محدود
 • مدرسه هوشمند
 • کلاس های آنلاین مجازی
 • کلاس استاندارد۲۰ نفر

دبستان پسرانه اندیشمندان پیشرو

پیش ثبت نام
تمام پایه ها مدت محدود
 • مدرسه هوشمند
 • کلاس های آنلاین مجازی
 • کلاس استاندارد۲۰ نفر

دبستان پسرانه ذهن خلاق

پیش ثبت نام
تمام پایه ها مدت محدود
 • مدرسه هوشمند
 • کلاس های آنلاین مجازی
 • کلاس استاندارد۲۰ نفر

دبستان نسل انتظار

پیش ثبت نام
تمام پایه ها مدت محدود
 • مدرسه هوشمند
 • کلاس های آنلاین مجازی
 • کلاس استاندارد۲۰ نفر
ثبت نام فوری

دبستان دخترانه شهید برومند

پیش ثبت نام
تمام پایه ها مدت محدود
 • مدرسه هوشمند
 • کلاس های آنلاین مجازی
 • کلاس استاندارد۲۰ نفر

دبیرستان دوره اول معارف شهید مطهری

پیش ثبت نام
تمام پایه ها مدت محدود
 • مدرسه هوشمند
 • کلاس های آنلاین مجازی
 • کلاس استاندارد۲۰ نفر

هنرستان پسرانه رسانه سروش

پیش ثبت نام
تمام پایه ها مدت محدود
 • مدرسه هوشمند
 • کلاس های آنلاین مجازی
 • کلاس استاندارد۲۰ نفر
ثبت نام فوری