اخبار

نظام مدرسه محوری مدرسه جو

نظام مدرسه محوری

مدرسه جوجستجوی مدارس مشهد:به گزارش معاونت روابط عمومی و اطلاع‌رسانی آموزش‌وپرورش، فریبرز حمیدی با اشاره به اولین اقدامات در راستای طرح مدرسه محوری گفت:‌ برنامه اول  ارزﯾـــﺎﺑﯽ و ﺗﻀـــﻤﯿﻦ ﻛﯿﻔﯿـــﺖ ﻣﺪرﺳـــﻪ (ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد)است؛ این ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ با ارزیابی ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣﺪرﺳﻪ، اﻃﻼﻋﺎت به‌دست‌آمده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌـﺎﻟﯽ و ﺗﺪبیر را باهم تطبیق داده، وزن سنجه‌ها را ﻣﺠـﺪداً ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده ﺗﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮدادﻣﺎه ﻫﻤﻪ ﻣﺪارس به‌عنوان ‹ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻪ› ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎلﻫﺎی آﻳﻨﺪه آن‌ها ﺑـﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ‹ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻪ ۹۸-۹۷› ﻣـﻮرد ارزیابی ﻗـﺮار داده ﺗﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺪرﺳﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﺧـﻮد در هرسال ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﯽ ﻗﺮار گیرد.

وی با اشاره به ” انتخاب و انتصاب مدیران مدارس “ به‌عنوان دومین برنامهدر تشریح آن گفت:‌ این برنامه  ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ ثبت‌نام درﺧﻮاﺳﺖ ﻣـﺪﻳﺮان ﺑــﺮای ﭘﺴــﺖ ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺪرﺳــﻪ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از اﺑــﺰار اﻃﻼﻋﺎت پرونده‌های ﻣﺪﻳﺮان، آزﻣﻮن و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻬﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮان را از بین درخواست‌کنندگان ﭘﺴـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮای ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺪرﺳـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﻛﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ اﻧﺘﺨـﺎب ﺑﻬﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮان، ﺿﺎﻣﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺪرﺳﻪ باشد این ﭘـﺮوژه از اﺳـﻔﻨﺪ ﺳـﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻏﺎز و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣـﺪﯾﺮان در ﻫﻔﺘـﻪ چهارم ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﺑـﻪ اتمام رﺳید و تا پایان مرداد ۹۸ همه مدیران جدید الانتصاب، ابلاغ خود را دریافت می‌کنند.  این برنامه برای ۱۲۰۰۰ مدرسه ۳۵۰۰۰ متقاضی مدیریت، در آزمون شرکت نمودند  که اطلاعات آن‌ها در سامانه ثبت گردید.

حمیدی سومین برنامه را ﺳــﻨﺠﺶ و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺷﺎﯾﺴــﺘﮕﯽ ﻋﻤــﻮﻣﯽ و حرفه‌ای ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس” معرفی کرد و اظهار کرد:‌ این ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ  ﺑــﺎ ﺗﺮﺳــﻴﻢ ﻧــﻴﻢرخ شایستگی‌های حرفه‌ای و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار آزﻣﻮن، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و اﺳﺘﻌﺪادﻳﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﺪل ارائه‌شده ﻣﺪﻳﺮان شایسته‌تری را ﺑﺮای ﻣـﺪارس اﻧﺘﺨـﺎب و ﺗﻮﺻﻴﻪ می‌کند. اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎب و اﻧﺘﺼـﺎب ﻣﺪﻳﺮان در آﻳﻨﺪه ادﻏﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻧﻴـﺰ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺎﻳﺴـﺘﻪ ﺿـﺎﻣﻦ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﺪرﺳـﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

وی افزود:‌ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن اﯾـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ، ﻫﻤـﻪ ﻣـﺪﯾﺮان مدارس دوﻟﺘﯽ و غیردوﻟﺘﯽ هستند. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ۱۲۰۰۰ ﻣﺪﯾﺮ در ﻫﻔـﺖ اﺳـﺘﺎن در ۵ آزﻣﻮن ﺗﺨﺼﺼﯽ ﯾﻚ آزﻣﻮن ﻣﻬﺎرت ﺑﻪ ﻣـﺪت ۲۴۰ دﻗﯿﻘـﻪ در ﻣﺮاﻛــﺰ آزﻣــﻮن (۱۲۰ ﻣﺮﻛــﺰ) ﻣــﻮرد ارزﯾــﺎﺑﯽ ﻗــﺮار می‌گیرند و ﺳﭙﺲ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻓـﺮدی و ﮔﺮوﻫـﯽ شرﻛـﺖ می‌کنند. ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ۶۰ درﺻﺪ نمره از ۱۰۰ نمره را ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻨﺪ در ﭘﻨﺞ ﺳﻄﺢ طبقه‌بندی می‌شوند. ﺑـﺮای ﻣﺪﯾﺮان ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣـﻪ شایستگی‌های حرفه‌ای در ﺳـﻄﻮح ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ ﺻﺎدر می‌شود و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰۰۰۰ نفر از مدیران مدارس گواهی صلاحیت حرفه‌ای دریافت نمایند.

وی چهارمین برنامه را ” آﻣــﻮزش و توانمندسازی ﻧﯿــﺮوی اﻧﺴــﺎﻧﯽ ﭘﯿشران مدرسه محوری “ معرفی کرد و در تشریح این برنامه گفت:‌  این برنامه در راﺳــــﺘﺎی ﺳــــﻨﺠﺶ صلاحیت‌های ﻣﺪﻳﺮان ﭘﺎﻳﻪ وزارت آموزش‌وپرورش (ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺪارس) و اراﺋﻪ آیدیﻛﺎرت ﺑﻪ آﻧﺎن در ﻛﻨﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮان دوﻟﺘﯽ اولین ﮔﺎم را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﻛـﺎرت ﺻــﻼﺣﻴﺖ اوﻟﻴــﻪ به‌منظور اﺣــﺮاز ﭘﺴــﺖ ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺪارس اراﺋﻪ نماید ﺗﺎ ﺿﺎﻣﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

حمیدی گفت:‌ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ راﻫــدی به‌عنوان مهم‌ترین اوﻟﻮﯾــﺖ اﺳــﺘﺎن طوری مدیریت شد ﺗـﺎ در اوﻟـﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ، ﻫﻤـﻪ ﻣـﺪﯾﺮان ﻣﺪارس و اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻣﻌﺎوﻧﺎن آموزش‌وپرورش ادارات ﻛﻞ، ادارات ﻣﻨـﺎﻃﻖ و رؤﺳـﺎی ادارات آن اﺳـﺘﺎن در تمامی دوره‌های آﻣﻮزﺷــﯽ تعیین‌شده، شرﻛــﺖ کرده و در آزمون های اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﻦ دوره‌ها ﻛﻪ به‌صورت ﺣﻀﻮری و اﻟﻜتروﻧﯿﻜـﯽ در ﺳﻄﻮح داﻧﺸﯽ و ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ، حدنصاب را ﻛﺴﺐ کنند. ﮔﺬراﻧﺪن دوره‌های ﻣﺬﻛﻮر ﺑـﺮای ﻫﻤـﻪ اﻓـﺮاد ﺷـﺎﻣﻞ در ﭘﺴـﺖﻫﺎی ذکرشده اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن اﯾﻦ دوره‌ها، به‌عنوان اوﻟـﯿﻦ ﮔﺎم در اﺟﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈـﺎم ﺳــﻨﺠﺶ شایستگی‌های حرفه‌ای ﻣــﺪﯾﺮان ﻣــﺪارس ﺗﻠﻘــﯽ می‌شود و اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯽ دوره‌های آﻣﻮزﺷـﯽ ﮔﺬراﻧـﺪه ﺷـﺪه ﻓﻮق ﯾﻜﯽ از اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺘﻤﺮار ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻣـﺪﯾﺮان ﻣـﺪارس در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۹۹-۹۸ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

حمیدی “ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﯾﮋه ﻣﺪرﺳﻪ(بوم) ” را پنجمین برنامه معرفی کرد و اظهار کرد:‌ این برنامه در راﺳــﺘﺎی تمرکززدایی و ﺗﻔــﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴــﺎر ﺑــﻪ ﻣــﺪارس و ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻧﻴﺎزﻫــﺎی منطقه‌ای و ﻣﺤﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از تفاوت‌های ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺮاﺣـــﯽ، اﺟـــﺮا و ارزﺷـــﻴﺎﺑﯽ ۶۰ ﺳـــﺎﻋﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣـــﻪ ﻣﺪرﺳﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل را ﺑﻪ ﻣﺪرﺳـﻪ واﮔـﺬار می‌کند ﺗـﺎ ﮔﺎﻣﻲ به‌سوی مدرسه محوری ﺑﺎﺷﺪ. این برنامه در دوره دوم ابتدایی و دوره اول متوسطه برای سال تحصیلی جاری اجرا می‌شود. در ﮔﺎم اول ﺗﻔـﻮﯾﺾ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻃﺮاﺣـﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ درﺳـﯽ ﺑـﻪ ﻣـﺪارس ﺗﻠﻘﯽ می‌شود ﻛـﻪ در آن ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻃﺮاﺣـﯽ و ﺗـﺪوﯾﻦ ۲ ﺳﺎﻋﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ شش‌پایه ﺑﻪ ﻣﺪارس واگذارشده اﺳﺖ. ﻣﯿﺰان و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻋﺎت اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻛﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪارس در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

وی با اشاره به ” ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر تصمیم‌گیری در ﻣﺪرﺳﻪ ” به‌عنوان ششمین برنامه، در تشریح این برنامه گفت:‌ این برنامه ﻣﻴﺰان اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪرﺳﻪ را در ﻓﺮاﻳﻨــﺪﻫﺎی تصمیم‌سازی، ﻣــﺎﻟﯽ، ﻣﺤﺘــﻮاﻳﯽ و نیروی اﻧﺴــﺎﻧﯽ را  ﺑــﺎزﺗﻌﺮﻳﻒ  و ﭼــﺎرﭼﻮب ﻋﻤﻠﻜــﺮد ﻣـــﺪﻳﺮان ﻣﺪرﺳـــﻪ را ﺑـــﻪ ﺟﻬـــﺖ تصمیم‌سازی در ﭼــﺎرﭼﻮب قوانین و آیین‌نامه‌ها ﺑــﺮای تمرکززدایی  و مدرسه محوری بیشتر ﻣﺸﺨﺺ نماید.

حمیدی افزود:‌ به‌منظور اﻓﺰاﯾﺶ کار آیی و اثربخشی در آموزش‌وپرورش؛ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﻜﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣـﺪﻫﺎی ﺳـﺘﺎدی به‌سوی اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ راﻫی، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ؛ گسترش ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺎم داﺧﻠﯽ ﻣﺪرﺳﻪ، اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﺧﻮد رهبری و اﻋﻄﺎی اﺧﺘﯿﺎر برای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ؛ اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل ﻛﺎرﻛﻨﺎن، اوﻟﯿـﺎء و داﻧــﺶ آﻣــﻮزان در اداره ﻣﺪرﺳــﻪ و ﺗﻐﯿﯿــﺮ روش‌های آﻣﻮزﺷﯽ به‌نحوی‌که ﺷـﺎﮔﺮدان در ﻓﺮاﯾﻨـﺪ آﻣـﻮزش ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ،  ﺟﻠﺐ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ حداکثری ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣﺤﻠـﯽ، ﺧـﺎﻧﻮاده، داﻧﺶ آﻣـﻮزان، ﻧﻬﺎدﻫـﺎ و انجمن‌های درون و برون‌سازمانی ﺑﺮای ارﺗﻘـﺎء ﻛﯿﻔﯿـﺖ و ﺑﻬﺒـﻮد فعالیت‌ها و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪرﺳﻪ؛ شفاف‌سازی و ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﻣﺪرﺳـﻪ در ﻗﺒـﺎل ﻋﻤﻠﻜـﺮد و ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ می‌نماید در قالب ماده‌واحده تقویت و توسعه مدیریت مدرسه جهت طرح در شورای عالی اداری تدوین‌شده است شایان‌ذکر است مؤلفه‌ها و شاخص‌های این برنامه در اصلاح آیین‌نامه اجرایی مدارس که در حال نهایی شدن به‌منظور طرح در شورای عالی آموزش‌وپرورش مدنظر قرارگرفته است .

بشتر ببینید
اطلاعیه تعطیلی مدارس مشهد(شماره ۲) در برخی مناطق استان خراسان رضوی در نوبت صبح روز یکشنبه ۲۲ دی ماه 98