نتایج آزمون۳ سنجش تحصیلی

نتایج آزمون۳ سنجش تحصیلی

دریافت “نتایج مرحله سوم آزمون پیشرفت تحصیلی پایه های دهم و یازدهم”و دوازدهم
نتایج آزمون پیشرفت تحصیلی.مدرسه جو

نتایج آزمون پیشرفت تحصیلی.مدرسه جو- جستجوی  مدارس مشهد

دریافت “نتایج مرحله سوم آزمون پیشرفت تحصیلی پایه های دهم و یازدهم”و دوازدهم
کلمه عبور: رمز همگام  است بایستی از معاون  دبیرستان دریافت کنید
نام کاربری : کد ملی دانش آموز است

 

▫️پایه دهم کلیه رشته ها??

http://31.25.93.154/dahom-m2-3

▫️پایه یازدهم کلیه رشته ها??

http://31.25.93.154/yazdahom-m2-3

▫️پایه دوازدهم کلیه رشته ها ??

http://31.25.93.154/davazdahom-m2-3

یادآوری :