اخبار

مدارس مشهد متوسطه دوره دوم 22 دیماه 98تعطیل نیست

مدارس مشهد متوسطه دوره دوم امروز یکشنبه ۲۲ دی ماه ۹۸باز است

مدارس مشهد،مدرسه جو:مدارس مشهد متوسطه دوره دوم امروز یکشنبه ۲۲ دی ماه ۹۸باز است

 

بشتر ببینید
مرهم معلم بر زخم‌های کودکان بیمار
طریقه و آموزش و چگونگی ثبت نام کتب درسی برای سال تحصیلی 400-1399بیشتر ببنید