سامانه پیش ثبت نام مدرسه

سامانه پیش ثبت نام مدرسه

توافق نامه و اطلاع از شرایط تکمیل فرم و پذیرفتن آن

۱-پیش ثبت نام در دبستان دانش جاوید رایگان است پس از ثبت نام پیامک برای حضور در مدرسه و تکمیل ثبت نام وثبت در سامانه آموزش وپرورش از شما دعوت می شود لطفا مندرجات درخواستی درفرم را دقیق تکمیل کنید