سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی

سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد:سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی

در ادامه این سامانه با اتصال به سامانه سناد، امکان ثبت سفارش فردی توسط دانش آموزان و اولیا آنها و همچنین ثبت سفارش گروهی توسط مسئول مدرسه را در سطح کشور فراهم نمود و ضمن بهبود روش جمع آوری مبالغ کتاب های درسی از شیوه ی سنتی به آنلاین، مدیریت توزیع و پخش کتاب های درسی را نیز بهبود بخشید دانش آموزان و اولیا برای ثبت سفارش فردی می توانند به آدرس irtextbook.com مراجعه نمایند. مدارس برای ثبت سفارش گروهی باید ابتدا وارد سامانه سناد شده و از منویی که در سامانه سناد برای ورود به سیستم فروش کتاب وجود دارد اقدام به ورود به سامانه فروش و توزیع کتاب های درسی نمایند