اخبار

درباره کنکور99بیشتربدانیم!! منابع سوالات کنکور99.

درباره کنکور۹۹بیشتربدانیم!! منابع سوالات کنکور۹۹٫

مدارس مشهد،مدرسه جو :درباره کنکور۹۹بیشتربدانیم!!

درباره کنکور۹۹بیشتربدانیم!!
• سوالات کنکور۹۹ به دوصورت نظام جدید ونظام قدیم طراحی می شود.
• امتحانات درخرداد ماه نهایی بوده وتاثیرنمره کتبی هردرس درکنکور ۳۰ درصدومثبت لحاظ خواهدشد.
• درکنکور۹۹ازنظرساختاری(منابع،ضرایب ،کارنامه ،انتخاب رشته و… ) هیچ تغییری ایجادنشده است.
• ممکن است دراعمال سهمیه ها(شاهد،فرزندان هیئت علمی ،بومی گزینی و…) تغییراتی ایجادشود.
• از۱۶بهمن تا۲۶بهمن ثبت نام کنکور۹۹برای رشته های باآزمون ،دانشگاه های دوره های مختلف تحصیلی(روزانه،شبانه،فرهنگیان،پردیس ودانشگاه آزاد) انجام می گیرد.
• کنکورگروه ریاضی وانسانی روز۵شنبه ۱۲ تیر و گروه تجربی روزجمعه ۱۳ تیر ۹۹ ساعت۸صبح برگزار خواهد شد.
• ۳۸۹۷کتاب های درسی وزارت آموزش وپرورش می باشدنه کتاب های کمک آموزشی وجزوه دبیریادی وی دی آموزشی ویالوح فشرده موسسات کنکور.

بشتر ببینید
اردوهای ملی دانش آموزی جلوه ای تمام و کمال از آموزش های تمام ساحتی است
طریقه و آموزش و چگونگی ثبت نام کتب درسی برای سال تحصیلی 400-1399بیشتر ببنید