اخبار

سامانه ثبت نام مدارس شاهد - مدرسه جو

ثبت نام مدارس شاهد

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد : ثبت نام مدارس شاهد فقط از طریق http://saja.medu.ir

سامانه ثبت نام مدارس شاهد می باشد تاریخ های هر کدام از دور های مدارس ابتدایی شاهد  و مدارس دوره متوسطه اول شاهد و مدارس دوره متوسطه دوم شاهد متعاقبا علام می گردد

http://saja.medu.ir

بشتر ببینید
اردوی علمی فرهنگی دانش آموزان در بازدید از کارخانه نان مزرعه
قابل توجه مدیران محترم مدارس ثبت لینک پیش ثبت نام در مدرسه جو راه اندازی گردیددرخواست ثبت لینک
+