اخبار

"امید آفرینی،مشارکت پذیری،مهارت آموزی" شعار سال تحصیلی جدید 99-1398 مدرسه جو جستجوی مدارس

“امید آفرینی،مشارکت پذیری،مهارت آموزی” شعار سال تحصیلی جدید ۹۹-۱۳۹۸

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد:”امید آفرینی،مشارکت پذیری،مهارت آموزی” شعار سال تحصیلی جدید ۹۹-۱۳۹۸

"امید آفرینی،مشارکت پذیری،مهارت آموزی" شعار سال تحصیلی جدید 99-1398 مدرسه جو جستجوی مدارس

“امید آفرینی،مشارکت پذیری،مهارت آموزی” شعار سال تحصیلی جدید ۹۹-۱۳۹۸ مدرسه جو جستجوی مدارس۱۸۲۵

بشتر ببینید
اردوهای ملی دانش آموزی جلوه ای تمام و کمال از آموزش های تمام ساحتی است
قابل توجه مدیران محترم مدارس ثبت لینک پیش ثبت نام در مدرسه جو راه اندازی گردیددرخواست ثبت لینک
+