پیش ثبت نام هنرستان رسانه سروش

پیش ثبت نام هنرستان رسانه سروش

مدارس مشهد مدرسه جو :پیش ثبت نام هنرستان رسانه سروش

هنرستان پسرانه تولید برنامه های تلویزیونی

هنرستان پسرانه تولید برنامه های تلویزیونی

پیش ثبت نام هنرستان رسانه سروش

پیش ثبت نام هنرستان رسانه سروش رایگان است پس از ثبت نام پیامک برای حضور در مدرسه و تکمیل ثبت نام وثبت در سامانه آموزش وپرورش از شما دعوت می شود لطفا مندرجات درخواستی درفرم را دقیق تکمیل کنید

توافق نامه و اطلاع از شرایط تکمیل فرم و پذیرفتن آن

۱-پیش ثبت نام درهنرستان پسرانه رسانه سروش رایگان است پس از ثبت نام پیامک برای حضور درهنرستان و تکمیل ثبت نام وثبت در سامانه آموزش وپرورش از شما دعوت می شود لطفا مندرجات درخواستی درفرم را دقیق تکمیل کنید

تدریس خصوصی و معلم خصوصی آنلاین کلیه پایه تمامی رشته هاهم اکنون ثبت نام کنید