مقایسه مدارس

مقایسه
You can only compare 4 properties, any new property added will replace the first one from the comparison.

اخبار

لیست مدارس امام رضا(ع) در مشهد

[wpseo_address show_state=”1″ show_country=”1″ show_phone=”1″ show_phone_2=”1″ show_fax=”1″ show_email=”1″ show_logo=”0″ comment=”لیست مدارس امام رضا(ع) در مشهد”]مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد:لیست مدارس امام رضا(ع) در مشهد

مدارس امام رضا علیه السلام  جهت اطلاع از زمان و نحوه ثبت نام  هر آموزشگاه به محل آموزشگاه و یا سایت مرکز با آدرس های ذیل مراجعه فرمایید.

 

آدرس تمامی مدارس امام رضا (ع) مشهد

نام آموزشگاه تلفن مديريت آدرس
دبيرستان دخترانه امام رضا (ع)

 واحد يك

3710122

3722500

خانم حميدي    شهرك شهيد رجايي

اول بازه شيخ

دبستان پسرانه امام رضا (ع)

واحد 2

7624201

7680081

  آقاي علي پرست 

  7636737

انتهاي فرهاد 24
راهنمايي پسرانه امام رضا (ع)

واحد 3

7647930

7684854

آقاي قرباني  

7656100

انتهاي فرهاد 24
دبيرستان پسرانه امام رضا (ع)

واحد 4

7620999

7680082

آقاي قاسمي انتهاي فرهاد 24
دبستان دخترانه امام رضا (ع)

واحد 5

6087776

6046244

خانم شريف الحسيني  

6096059

انتهاي حامد شمالي  
راهنمايي دخترانه امام رضا (ع)

واحد 6

7636727

7616010

خانم آقايي بهارستان 12  
دبيرستان دخترانه امام رضا (ع)

واحد 7

6028116-18 خانم مرواريد حامد جنوبي

تقاطع حامد وجامي

دبستان پسرانه امام رضا (ع)

واحد 8

74126977

7411003

آقاي پيروزي راد

 7411003

خواجه ربيع

شهيد يوسف زاده 16

راهنمايي پسرانه امام رضا (ع)

واحد 9

7415445

7425444

آقاي حسيني

 7425444

خواجه ربيع

شهيد يوسف زاده 18

دبيرستان پسرانه امام رضا (ع)

واحد 10

7416575

7421222

آقاي بشيري خواجه ربيع

شهيد يوسف زاده 16

دبيرستان پسرانه امام رضا (ع)

واحد 11

1-6226080

(0582)

آقاي عظيم زاده   چناران  

خيابان شهيد بهشتي

راهنمايي دخترانه امام رضا (ع)

واحد 12  

7419090 خانم قاسميان  

7423022

خواجه ربيع

خيابان رضوان

پيش دبستاني امام رضا (ع)

واحد 13

7658639 خانم دعايي خيابان ياسمن

نبش ياسمن 7

پژوهشسرا 7427545

7427595

آقاي صباغ خواجه ربيع

خيابان رضوان 

آموزشگاه آدرس آموزشگاه آدرس سایت مدرسه
دبیرستان متوسطه دوم دخترانه امام رضا (ع) – واحد 1 شهرک شهید رجایی – اول بازه شیخ 1.bonyadfarhangi.aqr.ir
دبستان دوره دوم پسرانه امام رضا (ع) واحد 2 فرهاد 24 2.bonyadfarhangi.aqr.ir
دبستان دوره اول پسرانه امام رضا (ع) واحد 16 فرهاد 24 16.bonyadfarhangi.aqr.ir
دبیرستان متوسطه اول  پسرانه امام رضا (ع) واحد 3 فرهاد 24 3.bonyadfarhangi.aqr.ir
دبیرستان متوسطه دوم  پسرانه امام رضا (ع) واحد 4  فرهاد 24 4.bonyadfarhangi.aqr.ir
دبستان  دوره اول دخترانه امام رضا (ع) واحد 17 بین حامد جنوبی 11 و 13    17.bonyadfarhangi.aqr.ir
دبستان  دوره دوم دخترانه امام رضا (ع) واحد 5 بین حامد جنوبی 11 و 13    5.bonyadfarhangi.aqr.ir
دبیرستان متوسطه اول  دخترانه امام رضا (ع) واحد 6 انتهای حامدشمالی 11    6.bonyadfarhangi.aqr.ir
دبیرستان  متوسطه دوم دخترانه امام رضا (ع) واحد 7 بهارستان 12  7.bonyadfarhangi.aqr.ir
دبستان دوره اول و دوم پسرانه امام رضا (ع) واحد 8 خواجه ربیع شهید یوسف زاده 16 8.bonyadfarhangi.aqr.ir
دبیرستان متوسطه اول  پسرانه امام رضا (ع) واحد 9 خواجه ربیع شهید یوسف زاده 18 9.bonyadfarhangi.aqr.ir
دبیرستان  متوسطه دوم  پسرانه امام رضا (ع) واحد 10 خواجه ربیع شهید یوسف زاده 16 10.bonyadfarhangi.aqr.ir
دبیرستان  متوسطه دوم پسرانه امام رضا (ع) واحد 11 چناران  – خیابان شهید بهشتی 11.bonyadfarhangi.aqr.ir
دبیرستان  متوسطه اول پسرانه امام رضا (ع) واحد 15 چناران  – خیابان شهید بهشتی 15.bonyadfarhangi.aqr.ir
دبیرستان متوسطه اول  دخترانه امام رضا (ع) واحد 12   خواجه ربیع 25 ( خیابان رضوان ) 12.bonyadfarhangi.aqr.ir
پیش دبستانی امام رضا (ع) واحد 13 خیابان یاسمن نبش یاسمن 7 13.bonyadfarhangi.aqr.ir
دبیرستان  متوسطه دوم  علوم و معارف اسلامی فرامرزعباسی 25 maaref.bonyadfarhangi.aqr.ir
بشتر ببینید
هنرستان های تربیت بدنی مشهد

اطلاعیه :مهم و فوری مدارس مشهد روز شنبه سوم اسفند ۹۸ تعطیل است