اخبار

لیست مدارس امام رضا(ع) در مشهد

لیست مدارس امام رضا(ع) در مشهد

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد:لیست مدارس امام رضا(ع) در مشهد

مدارس امام رضا علیه السلام  جهت اطلاع از زمان و نحوه ثبت نام  هر آموزشگاه به محل آموزشگاه و یا سایت مرکز با آدرس های ذیل مراجعه فرمایید.

 

آدرس تمامی مدارس امام رضا (ع) مشهد

نام آموزشگاه تلفن مدیریت آدرس
دبیرستان دخترانه امام رضا (ع)

 واحد یک

۳۷۱۰۱۲۲

۳۷۲۲۵۰۰

خانم حمیدی    شهرک شهید رجایی

اول بازه شیخ

دبستان پسرانه امام رضا (ع)

واحد ۲

۷۶۲۴۲۰۱

۷۶۸۰۰۸۱

  آقای علی پرست 

  ۷۶۳۶۷۳۷

انتهای فرهاد ۲۴
راهنمایی پسرانه امام رضا (ع)

واحد ۳

۷۶۴۷۹۳۰

۷۶۸۴۸۵۴

آقای قربانی  

۷۶۵۶۱۰۰

انتهای فرهاد ۲۴
دبیرستان پسرانه امام رضا (ع)

واحد ۴

۷۶۲۰۹۹۹

۷۶۸۰۰۸۲

آقای قاسمی انتهای فرهاد ۲۴
دبستان دخترانه امام رضا (ع)

واحد ۵

۶۰۸۷۷۷۶

۶۰۴۶۲۴۴

خانم شریف الحسینی  

۶۰۹۶۰۵۹

انتهای حامد شمالی  
راهنمایی دخترانه امام رضا (ع)

واحد ۶

۷۶۳۶۷۲۷

۷۶۱۶۰۱۰

خانم آقایی بهارستان ۱۲  
دبیرستان دخترانه امام رضا (ع)

واحد ۷

۶۰۲۸۱۱۶-۱۸ خانم مروارید حامد جنوبی

تقاطع حامد وجامی

دبستان پسرانه امام رضا (ع)

واحد ۸

۷۴۱۲۶۹۷۷

۷۴۱۱۰۰۳

آقای پیروزی راد

 ۷۴۱۱۰۰۳

خواجه ربیع

شهید یوسف زاده ۱۶

راهنمایی پسرانه امام رضا (ع)

واحد ۹

۷۴۱۵۴۴۵

۷۴۲۵۴۴۴

آقای حسینی

 ۷۴۲۵۴۴۴

خواجه ربیع

شهید یوسف زاده ۱۸

دبیرستان پسرانه امام رضا (ع)

واحد ۱۰

۷۴۱۶۵۷۵

۷۴۲۱۲۲۲

آقای بشیری خواجه ربیع

شهید یوسف زاده ۱۶

دبیرستان پسرانه امام رضا (ع)

واحد ۱۱

۱-۶۲۲۶۰۸۰

(۰۵۸۲)

آقای عظیم زاده   چناران  

خیابان شهید بهشتی

راهنمایی دخترانه امام رضا (ع)

واحد ۱۲  

۷۴۱۹۰۹۰ خانم قاسمیان  

۷۴۲۳۰۲۲

خواجه ربیع

خیابان رضوان

پیش دبستانی امام رضا (ع)

واحد ۱۳

۷۶۵۸۶۳۹ خانم دعایی خیابان یاسمن

نبش یاسمن ۷

پژوهشسرا ۷۴۲۷۵۴۵

۷۴۲۷۵۹۵

آقای صباغ خواجه ربیع

خیابان رضوان 

آموزشگاه آدرس آموزشگاه آدرس سایت مدرسه
دبیرستان متوسطه دوم دخترانه امام رضا (ع) – واحد ۱ شهرک شهید رجایی – اول بازه شیخ ۱٫bonyadfarhangi.aqr.ir
دبستان دوره دوم پسرانه امام رضا (ع) واحد ۲ فرهاد ۲۴ ۲٫bonyadfarhangi.aqr.ir
دبستان دوره اول پسرانه امام رضا (ع) واحد ۱۶ فرهاد ۲۴ ۱۶٫bonyadfarhangi.aqr.ir
دبیرستان متوسطه اول  پسرانه امام رضا (ع) واحد ۳ فرهاد ۲۴ ۳٫bonyadfarhangi.aqr.ir
دبیرستان متوسطه دوم  پسرانه امام رضا (ع) واحد ۴  فرهاد ۲۴ ۴٫bonyadfarhangi.aqr.ir
دبستان  دوره اول دخترانه امام رضا (ع) واحد ۱۷ بین حامد جنوبی ۱۱ و ۱۳    ۱۷٫bonyadfarhangi.aqr.ir
دبستان  دوره دوم دخترانه امام رضا (ع) واحد ۵ بین حامد جنوبی ۱۱ و ۱۳    ۵٫bonyadfarhangi.aqr.ir
دبیرستان متوسطه اول  دخترانه امام رضا (ع) واحد ۶ انتهای حامدشمالی ۱۱    ۶٫bonyadfarhangi.aqr.ir
دبیرستان  متوسطه دوم دخترانه امام رضا (ع) واحد ۷ بهارستان ۱۲  ۷٫bonyadfarhangi.aqr.ir
دبستان دوره اول و دوم پسرانه امام رضا (ع) واحد ۸ خواجه ربیع شهید یوسف زاده ۱۶ ۸٫bonyadfarhangi.aqr.ir
دبیرستان متوسطه اول  پسرانه امام رضا (ع) واحد ۹ خواجه ربیع شهید یوسف زاده ۱۸ ۹٫bonyadfarhangi.aqr.ir
دبیرستان  متوسطه دوم  پسرانه امام رضا (ع) واحد ۱۰ خواجه ربیع شهید یوسف زاده ۱۶ ۱۰٫bonyadfarhangi.aqr.ir
دبیرستان  متوسطه دوم پسرانه امام رضا (ع) واحد ۱۱ چناران  – خیابان شهید بهشتی ۱۱٫bonyadfarhangi.aqr.ir
دبیرستان  متوسطه اول پسرانه امام رضا (ع) واحد ۱۵ چناران  – خیابان شهید بهشتی ۱۵٫bonyadfarhangi.aqr.ir
دبیرستان متوسطه اول  دخترانه امام رضا (ع) واحد ۱۲   خواجه ربیع ۲۵ ( خیابان رضوان ) ۱۲٫bonyadfarhangi.aqr.ir
پیش دبستانی امام رضا (ع) واحد ۱۳ خیابان یاسمن نبش یاسمن ۷ ۱۳٫bonyadfarhangi.aqr.ir
دبیرستان  متوسطه دوم  علوم و معارف اسلامی فرامرزعباسی ۲۵ maaref.bonyadfarhangi.aqr.ir
بشتر ببینید
دبستان دخترانه آسمان علم
طریقه و آموزش و چگونگی ثبت نام کتب درسی برای سال تحصیلی 400-1399بیشتر ببنید