اخبار

طریقه و آموزش و چگونگی ثبت نام کتب درسی برای سال تحصیلی 400-1399

طریقه و آموزش و چگونگی ثبت نام کتب درسی برای سال تحصیلی ۴۰۰-۱۳۹۹

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد:طریقه و آموزش و چگونگی ثبت نام کتب درسی برای سال تحصیلی ۴۰۰-۱۳۹۹

طریقه و آموزش و چگونگی ثبت نام کتب درسی برای سال تحصیلی 400-1399

طریقه و آموزش و چگونگی ثبت نام کتب درسی برای سال تحصیلی ۴۰۰-۱۳۹۹

توجه: به دلیل رعایت مسائل بهداشتی و بانکی، در دبیرستان هیچ گونه ثبت نام کتابی انجام نخواهد شد

 

 

طریقه و آموزش و چگونگی ثبت نام کتب درسی برای سال تحصیلی 400-1399

طریقه و آموزش و چگونگی ثبت نام کتب درسی برای سال تحصیلی ۴۰۰-۱۳۹۹

قابل توجه دانش آموزان *اتباع* سال دهم و یازدهم:
جهت ثبت نام کتاب سال آینده به جای کد ملی کد اتباع و به جای سریال شناسنامه ۶ تا یک بزنند
کد اتباع به صورت کامل در کارنامه نوبت اول آنان درج شده است

بشتر ببینید
تشریح‌ترمیم سوابق تحصیلی برای ورود به رشته‌های بدون کنکور دانشگاه
طریقه و آموزش و چگونگی ثبت نام کتب درسی برای سال تحصیلی 400-1399بیشتر ببنید