سوالات و پاسخ نامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم تمامی رشته ها

سوالات و پاسخ نامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم تمامی رشته ها

مدارس مشهد مدرسه جو :سوالات و پاسخ نامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم و پیش دانشگاهی

 سایت مرکز سنجش آموزش و پرورش لینک دانلود سوالات و پاسخ نامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم و پیش دانشگاهی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۹

۱- سوالات و راهنمای تصحیح دی ماه ۱۳۸۶

 ۲۹- امتحانات خرداد ماه۱۳۹۶

       –  امتحانات سال  سوم رشته‌های نظری  در خرداد ماه ۱۳۹۶

       –  امتحانات نهایی دوره‌ی پیش دانشگاهی در خرداد ماه ۱۳۹۶

       – امتحانات سال سوم رشته های فنی  در خرداد ماه ۱۳۹۶

       – امتحانات سال سوم شته های  حرفه‌ای در خرداد ماه ۱۳۹۶ 

۳۰- امتحانات شهریور ماه ۱۳۹۶

    امتحانات سال سوم رشته های نظری در شهریور ماه ۱۳۹۶

     – امتحانات نهایی دوره پیش دانشگاهی در شهریور ماه ۱۳۹۶

     – امتحانات سال سوم رشته های فنی در شهریور ماه ۱۳۹۶

     – امتحانات سال سوم رشته های حرفه ای در شهریور ماه ۱۳۹۶

۳۱- امتحانات دی ماه ۱۳۹۶

    امتحانات سال سوم رشته های نظری در دی ماه ۱۳۹۶

     – امتحانات نهایی پیش دانشگاهی در دی ماه ۱۳۹۶

     – امتحانات سال سوم رشته های فنی در دی ماه ۱۳۹۶

     – امتحانات سال سوم رشته های حرفه ای در دی ماه ۱۳۹۶

۳۲- امتحانات خرداد ماه ۱۳۹۷

    – امتحانات سال سوم متوسطه رشته های نظری در خرداد ماه ۱۳۹۷ 

    – امتحانات نهایی پیش دانشگاهی در خرداد ماه ۱۳۹۷  

     – امتحانات سال سوم متوسطه رشته های فنی در خرداد ماه ۱۳۹۷  

    – امتحانات سال سوم متوسطه رشته های حرفه ای در خرداد ماه ۱۳۹۷

۳۳- امتحانات شهریور ماه ۱۳۹۷

    – امتحانات سال سوم متوسطه رشته های نظری در شهریور ماه ۱۳۹۷ 

    – امتحانات نهایی پیش دانشگاهی در شهریور ماه ۱۳۹۷  

     – امتحانات سال سوم متوسطه رشته های فنی در شهریور ماه ۱۳۹۷  

    – امتحانات سال سوم متوسطه رشته های حرفه ای در شهریور ماه ۱۳۹۷ 

۳۴- امتحانات دی ماه ۱۳۹۷

     – امتحانات پایه دوازدهم رشته های نظری در دی ماه ۱۳۹۷  

     – امتحانات سال سوم متوسطه رشته های نظری در دی ماه ۱۳۹۷ 

     – امتحانات نهایی پیش دانشگاهی در دی ماه ۱۳۹۷ 

     – امتحانات سال سوم متوسطه رشته های فنی در دی ماه ۱۳۹۷  

     – امتحانات سال سوم متوسطه رشته های حرفه ای در دی ماه ۱۳۹۷  

۳۵- امتحانات خرداد ماه ۱۳۹۸

     – امتحانات پایه دوازدهم رشته های نظری در خرداد ماه ۱۳۹۸

     – امتحانات سال سوم متوسطه رشته های نظری در خرداد ماه ۱۳۹۸ 

     – امتحانات نهایی پیش دانشگاهی در خرداد ماه ۱۳۹۸

     – امتحانات سال سوم متوسطه رشته های فنی در خرداد ماه ۱۳۹۸

     – امتحانات سال سوم متوسطه رشته های حرفه ای در خرداد ماه ۱۳۹۸

۳۶- امتحانات شهریور ماه ۱۳۹۸

     – امتحانات پایه دوازدهم رشته های نظری در شهریور ماه ۱۳۹۸

     – امتحانات سال سوم متوسطه رشته های نظری در شهریور ماه ۱۳۹۸ 

     – امتحانات نهایی پیش دانشگاهی در شهریور ماه ۱۳۹۸ 

     – امتحانات سال سوم متوسطه رشته های فنی در شهریور ماه ۱۳۹۸

     – امتحانات سال سوم متوسطه رشته های حرفه ای در خرداد ماه ۱۳۹۸

۳۶- امتحانات دی ماه ۱۳۹۸

     – امتحانات پایه دوازدهم رشته های نظری در دی ماه ۱۳۹۸

     – امتحانات سال سوم متوسطه رشته های نظری در دی ماه ۱۳۹۸

     – امتحانات نهایی پیش دانشگاهی در دی ماه ۱۳۹۸

     – امتحانات سال سوم متوسطه رشته های فنی در دی ماه ۱۳۹۸

     – امتحانات سال سوم متوسطه رشته های حرفه ای در دی ماه ۱۳۹۸

۳۷- امتحانات خرداد ماه ۱۳۹۹

     – امتحانات پایه دوازدهم رشته های نظری در خرداد ماه ۱۳۹۹

     – امتحانات سال سوم متوسطه رشته های نظری در خرداد ماه ۱۳۹۹

     – امتحانات نهایی پیش دانشگاهی در خرداد ماه ۱۳۹۹

     – امتحانات سال سوم متوسطه رشته های فنی در خرداد ماه ۱۳۹۹

     – امتحانات سال سوم متوسطه رشته های حرفه ای در خرداد ماه ۱۳۹۹

۳۸- امتحانات شهریور ماه ۱۳۹۹

     – امتحانات پایه دوازدهم رشته های نظری در شهریور ماه ۱۳۹۹

     – امتحانات سال سوم متوسطه رشته های نظری در شهریور ماه ۱۳۹۹

     – امتحانات نهایی پیش دانشگاهی در شهریور ماه ۱۳۹۹

     – امتحانات سال سوم متوسطه رشته های فنی در شهریور ماه ۱۳۹۹

     – امتحانات سال سوم متوسطه رشته های حرفه ای در شهریور ماه ۱۳۹۹