سامانه سجفا مشاهده بخشنامه های مدارس آموزش وپرورش خراسان رضوی

سامانه سجفا مشاهده بخشنامه های مدارس آموزش وپرورش خراسان رضوی

مدارس مشهد،مدرسه جو :سامانه سجفا مشاهده بخشنامه های مدارس آموزش وپرورش خراسان رضوی

سامانه سجفا مشاهده بخشنامه های مدارس ،نواحی ،مناطق و شهرستان های اداره آموزش وپرورش استان خراسان رضوی

این سامانه ویژه مدیران و روسای ادارات ومدیران مدارس و واحد سازمان آموزش وپرورش خراسان رضوی میباشد

لطفا برای مشاهد سامانه کلیک کنید