ثبت نام فوری در آموزشگاه فنی حرفه ا ی پیشگامان سیاحت توس

ثبت نام فوری در آموزشگاه فنی حرفه ا ی پیشگامان سیاحت توس

مدارس مشهد حستجوی هنرستان و آموزشگا های فنی حرفه ای مشهد

راهنمای طبیعت گردی(اکوتوریسم) راهنمای محلی راهنمای موزه دیپلم هتلداری دیپلم گردشگری دیپلم شبانه آموزش از راه دور بازماندگان از تحصیل

شبکه ،واتساپ،تلگرام و....

پست الکترونیک

قابل توجه مدیران محترم مدارس ثبت لینک پیش ثبت نام در مدرسه جو راه اندازی گردیددرخواست ثبت لینک
+