آمار  مدارس ،آمار کلاس ها ، آمار دانش آموزان  در استان خراسان رضوی 

آمار  مدارس ،آمار کلاس ها ، آمار دانش آموزان  در استان خراسان رضوی 

مدرسه جو جستجوی مدارس مشهد: آمار  مدارس ،آمار کلاس ها ، آمار دانش آموزان  در استان خراسان رضوی
تعداد مدارس استان
۸,۶۵۶
تعداد کلاس های استان
۴۹,۰۱۹